Avtale om bruksrett til Duett Økonomi

Avtale mellom Duett AS, Elvegata 3, 2500 Tynset, org.nr. 932 971 917 og kunden om bruksrett til Duett Økonomi med tilknyttede applikasjoner

1. Definisjoner og tolking

Begrepene i denne avtalen skal ha følgende betydning (unntatt hvis det tydelig framgår noe annet av teksten):

  • Duett Økonomi er en skytjeneste.
  • Tjenesten består av tilgang til Duett Økonomi og tilhørende applikasjoner med grensesnitt mot eksterne tjenester.
  • Kunden sitt navn framgår i påloggingen til tjenesten og er registrert hos leverandøren.

Leverandør er Duett AS.

2. Inngåelse av avtale om bruksrett

Bruksrettavtalen inngås ved første gangs oppstart av programvaren, ved at kunden leser gjennom og aksepterer avtalen, eller at tjenesten tas i bruk. Avtalen er tilgjengelig i Duetts kundeportal.

3. Eiendomsrett

Duett AS har opphavs- og eiendomsretten til tjenester som dekkes av denne avtalen, inklusive eventuelle endringer og tilpasninger. Rettigheter til kildekode samt innarbeidede og registrerte varemerker tilligger også i sin helhet Duett AS. Kunden får kun bruksrett til skytjenesten som er beskrevet i pkt. 4 nedenfor.

4. Bruksrett

Kunden får en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv bruksrett til skytjenesten for det avtalte antall navngitte brukere. Bruksretten er begrenset til å gjelde én juridisk enhet, hvis ikke annet er spesifisert. Påloggingsinformasjonen er konfidensiell, og skal ikke formidles til 3. part.  Bruksretten gir ikke kunden rett til å ha en kopi av tjenesten på sine lokale servere/PCer. Innholdet i tjenesten bestemmes av leverandør, og kan endres uten varsel.

5. Overdragelse av avtale

Rettigheter og forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Leverandøren kan likevel overdra avtalen til et overtakende selskap Leverandøren fusjonerer med, eller på annen måte slås sammen med, eller til et datterselskap.

6. Rettigheter til dataene

Kunden eier sine data, mens leverandøren er ansvarlig for oppbevaring av dataene. Leverandør kan, etter å ha varslet kunden, slette data som antas å være skadelige for systemet, eller data som er ulovlige. Leverandør har også rett til å slette data på demoversjoner som ikke har blitt brukt de siste 30 dager.

7. Tekniske forutsetninger

Duett Økonomi er en skytjeneste. Arbeidsstasjonene som skal kjøre Duett Økonomi må ha stabil internettforbindelse med tilstrekkelig kapasitet og et av de operativsystem/nettlesere som Duett Økonomi til enhver tid  støtter.

8. Diskstørrelse

Hvis ikke noe annet er avtalt, er det inkludert 1 Gb diskplass i datamengde pr. bruker. Leverandør kan til enhver tid vurdere å øke størrelsen på den inkluderte diskplassen.

9. Sikkerhetskopiering

Det er leverandørens ansvar å ta daglig sikkerhetskopi av data og lagre denne I fem (5) dager. Tjenesten inkluderer tilbakelegging av data i tilfelle serverproblemer eller tap av data som er forårsaket av systemet. Leverandøren garanterer at tjenesten ikke medfører risiko for tap av data utover ett sikkerhetskopiintervall. Eventuelle feil i sikkerhetskopirutinen er leverandørens ansvar.

10. Konsesjoner og tillatelser

Hver av partene plikter å søke om og bærer risikoen for å få nødvendige konsesjoner og tillatelser for sin virksomhet.

Hvis oppdraget omfatter registre, dataoverføringer og/eller annet materiale/ytelser som i henhold til lov eller forskrift er konsesjons- eller meldepliktig, er kunden ansvarlig for at nødvendig konsesjon foreligger, eller at melding blir gitt.

11. Rett til innsyn og kontroll

Interne og eksterne revisorer hos kunden skal ha full innsynsrett i leverandørens forvaltning av kundens materiale og data, herunder sikringstiltak, i henhold til gjeldende lov og forskrifter, og i det omfang som forskrifter og god regnskapsskikk tilsier. Autoriserte personer hos kunden skal også ha full innsynsrett i forvaltningen av kundens data i den utstrekning de måtte ønske. Leverandørens kostnader knyttet til gjennomføring av innsyn, kontroll og kvalitetssikring som kunden finner påkrevet belastes kunden.

12. Etablering

Etableringskostnaden dekker tilrettelegging av tilgang til Duett Økonomi.

13. Support

Kunden har rett til vederlagsfri bistand fra leverandørens supporttjeneste i situasjoner der tjenesten ikke fungerer ihht. brukerveiledninger. Kunden skal på eget initiativ søke hjelp i Duett Økonomi sin hjelpefil og på Duetts kundeportal (https://kundeportal.duett.no/) før support kontaktes.

Leverandøren kan bistå med opplæring, generelle brukerspørsmål og spørsmål i forhold til andre feilsituasjoner. Dette er betalbar bistand.

Viser det seg at et problem skyldes tredje parts programvare fra andre leverandører enn Duett, eller andre forhold som Duett AS ikke er ansvarlig for, tas forbehold for å belaste kunden i samsvar med pkt. 13, 2. avsnitt, for den tid som er medgått til å finne feilen. Duett AS skal avbryte arbeidet og varsle kunden hvis det oppstår rimelig grunn til mistanke om dette. Arbeidet gjenopptas ikke uten kundens godkjennelse.

14. Nye programversjoner

Leverandøren ajourfører og videreutvikler programvaren løpende. Nye versjoner gjøres tilgjengelig flere ganger årlig. Endringer i tjenestens funksjonalitet vil bli oppdatert automatisk ved pålogging.

15. Kontraktsbrudd fra leverandørens side – ansvarsbegrensning

Leverandøren er ikke ansvarlig for feil i kommunikasjonslinjer som ikke er levert av Duett.

Leverandøren vil ikke under noen forhold være ansvarlig ovenfor kunden eller 3. part for skader av noe slag. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av data utover ett sikkerhetskopiintervall, virksomhetsavbrudd, tap av virksomhetens renommé eller goodwill, anskaffelse eller erstatning av varer eller tjenester, selv om leverandør kan ha vært klar over muligheten for slike skader. Dette inkluderer også eventuelle systemfeil i tjenesten, feil i hjelpefilen og feil bruk av tjenesten. Skulle det likevel oppstå en situasjon hvor ansvar pålegges leverandøren i tilknytning til denne avtalen, skal leverandørens ansvar for en eventuell skade eller erstatning uansett ikke overstige de faktisk betalte kostnader for tjenesten de foregående tolv (12) måneder før kravet blir framsatt, dog maksimalt kr 100.000.

16. Kontraktsbrudd fra kundens side

Ved vesentlig betalingsforsinkelse eller annet vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side kan leverandøren heve avtalen, blant annet med den følge at kundens bruksrett opphører umiddelbart.

Avtalen kan også heves hvis kunden blir insolvent eller går konkurs, med de begrensninger som følger av ufravikelig lov.

17. Avtalens varighet

Bruksretten gjelder så lenge etablering og løpende forskuddsvis kvartalsvis leie er betalt. Ved eventuelt opphør i bruken av programmet skal kunden uten opphold skriftlig meddele leverandøren dette. Kunden kan til enhver tid si opp bruksretten. For kunder med flere brukere, kan enkeltbrukere sies opp med frist 20 dager før utløpet av et kvartal. Oppsigelsen vil gjelde fra og med påfølgende kvartal, og brukerens tilgang til Duett Økonomi opphører uten nærmere varsel. For oppsigelse av hele kontrakten er det 3 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra den 1. i påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt av leverandøren. Leverandøren skal lagre alle data tredve (30) dager etter at denne avtalen har utløpt.

18. Priser og betalingsvilkår

For bruksrett og tjenester i henhold til punkt 4 betales et etableringsbeløp ved levering. Månedlig bruksrett faktureres deretter forskuddsvis pr. kvartal. Avtales ikke annet, faktureres andre tjenester fortløpende. Kunden aksepterer å motta elektroniske fakturaer.

Gjeldende prisliste er til enhver tid tilgjengelig hos leverandøren. Prisendringer skjer vanligvis hvert årsskifte.

19. Endring av avtale

Leverandøren plikter å informere kunden om alle endringer i avtalen om bruksrett. Slik informasjon vil bli gitt elektronisk.  Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler knyttet til tjenesten.

20. Taushetsplikt

Partene skal behandle som bedriftshemmelighet og bevare taushet om alle konfidensielle opplysninger og materiale. Tilsvarende gjelder alt materiale som er merket konfidensielt, samt opplysninger om noens personlige forhold, opplysninger som kan skade en av partene, eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med pkt. 20, og at det ikke skjer utilsiktet spredning av programmer eller dokumentasjon.

Pkt. 20 gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

21. Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

22. Markedsføring

Ved å godta denne avtalen, aksepterer kunden å motta informasjon om tjenester og produkter som tilbys av leverandøren. Slik informasjon kan leveres i Kundeportal, som e-post, linker i tjenesten eller i andre formater. Leverandøren kan benytte kundens bruk av tjenesten i sin markedsføring, hvis ikke kunden har reservert seg mot det.

23. Bruks- og driftsstatistikk

Leverandøren samler inn bruks- og driftsstatistikk til bruk i produktutviklingen. Hvis ikke kunden har reservert seg mot det, kan statistikken også benyttes til målrettet  markedsføring.

24. Tvistemål, lovvalg og verneting

Avtalen skal være underlagt norsk rett. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne avtalen, skal partene prøve å løse tvisten gjennom minnelige diskusjoner. Fører slike diskusjoner (forhandlinger) ikke frem kan enhver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler. Verneting er Nord-Østerdal tingrett.

Sist endret: 28.05.2019

Om Duett AS