Årsoppgjør og driftsmidler

Årsoppgjør og driftsmidler er en viktig oppgave for borettslag og boligsameier. Her skal andel av formue, gjeld, inntekter og kostnader innberettes i enten RF-1139 eller RF-1140.

Duett Økonomi løser det meste omkring årsoppgjør og driftsmidler rundt fast eiendom og borettslag/sameier.  Riktige beløp legges inn på totalnivå pr. borettslag eller sameie, og systemet beregner riktig verdi pr. leietaker eller eier ut fra antall kvadratmeter eller annen fordelingsnøkkel.

En del boligselskaper ønsker å kunne håndtere IN-ordning av lån. Dette gjelder spesielt i forbindelse med oppussingsprosjekter, hvor noen eiere ønsker å være med på felles låneopptak, mens andre ikke trenger det. Duett Økonomi håndterer dette, slik at innberetningen blir korrekt.

Full årsoppgjørsløsning

Fører du regnskap for et boligselskap med vanlig skatte- og regnskapsplikt? Duett Økonomi har full årsoppgjørsløsning for alle vanlige foretaksformer, både skatteskjemaer og årsregnskap. Du får en helintegrert løsning, hvor systemet hjelper deg å tenke årsoppgjør hele året. Når du er ferdig, bokføres årsoppgjørsdisposisjoner automatisk i regnskapet, uten manuelle registreringer. Alltid full oversikt for borettslag og boligsameier.

Årsoppgjør og driftsmidler

Duett Økonomi inneholder også et komplett driftsmiddelkartotek. Her håndteres både regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger. Som et av få systemer har Duett Økonomi også løsning for justering av mva. på kapitalvarer, jfr. Mva-lovens kap. 9. Typisk eksempel er forretningsbygg som endrer forholdsmessig fradragssats for inngående mva. pga. bruksendringer. Duett Økonomi beregner her årlige justeringer, og beløpene kan bokføres automatisk. Har du behov for slike justeringer, vil du med Duett Økonomi unngå manuelle beregninger og dermed spare mye tid.

Mer om Duett og fast eiendom.

Produktinformasjon

Duett Årsoppgjør

Duett Økonomi inneholder en egenutviklet helintegrert årsoppgjørsløsning. Denne dekker både personlige foretaksformer, deltakerlignede foretak, samvirkeforetak, NUF og aksjeselskaper med full regnskapsplikt.

Fordeler med Duett Årsoppgjør

Ettersom årsoppgjøret er utviklet som en del av Duett Økonomi, gir det en del fordeler:

 • Fokus på årsoppgjør hele året
 • Ingen eksport av saldobalanse
 • Enkel og logisk sjekkliste i veiviser
 • Årsoppgjørsdisponeringer blir bokført direkte i bilagsregisteret
 • Tidligstart årsoppgjør
 • Offentlig regnskap er inkludert
 • Kobling mot Duett Driftsmidler
 • Kobling mot Altinn og Altut

Fokus på årsoppgjør hele året

Duett Økonomi leveres med komplett norsk standard kontoplan (NS4102). Alle konti er ferdig knyttet opp mot riktig post/felt i næringsoppgaven og andre ligningsskjemaer. Oppretter du en ny konto får den automatisk alle nødvendige knytninger, såfremt den legges i riktig kontointervall. Anskaffer du et driftsmiddel i løpet av året spør Duett Økonomi f.eks. hvilken saldogruppe du vil knytte driftsmiddelet mot og hvor lang levetid driftsmidlet har. Slik hjelper Duett Økonomi deg til å gjøre noe av årsoppgjørsjobben løpende og du sparer tid når du har det som travlest.

Ingen eksport av saldobalanse

Når du starter årsoppgjøret i Duett Økonomi er alle bokførte bilag med i saldiene. Gjør du en endring og fører flere bilag, oppdateres dette automatisk til årsoppgjørstallene. Du slipper gjentatte eksporter eller manuell registrering av saldobalanse og behøver ikke å lete etter registreringsfeil. Du har alltid oppdaterte tall og full kontroll og sammenheng mellom regnskap og årsoppgjør.

Veiviser for årsoppgjør

Årsoppgjøret i Duett Økonomi er utformet som ei sjekkliste i en logisk veiviser, som hjelper deg gjennom de ulike vurderingene og disposisjonene. Sjekklista starter med avskrivning av driftsmidler, vurdering av varelager og kundefordringer og loser deg gjennom alle aktuelle ligningsskjemaer. Regnskapstall eller poster fra andre ligningsskjemaer hentes automatisk.

Tidligstart årsoppgjør

Duett Årsoppgjør gir mulighet for å beregne regnskapsmessig resultat før ligningsskjemaene er klare. Sjekklista for årsoppgjør inneholder da driftsmidler, kundefordringer og varelager.

Offentlig regnskap

Duett Årsoppgjør inneholder alt du trenger for å produsere og sende offentlig regnskap til Regnskapsregisteret. Du kan bruke forslag til standard tekst i årsberetning og noter. Notene kan hente tall rett fra regnskapet, for eksempel saldo på bankkonto for skattetrekk. Avskrivningstablå hentes automatisk inn dersom du har benyttet Duett Driftsmidler.

Kobling mot Altut og Altinn

Duett Økonomi henter preutfylte tall til selvangivelsen fra Altut. Disse kobles sammen med bokførte tall og årsoppgjørsdisponeringer. Komplette ligningsskjemaer sendes deretter inn til Altinn. Du kan sende ferdig signerte oppgaver, eller signere i Altinn etterpå.

Årsoppgjørsdisposisjoner

Balansekonti som skal avskrives eller vurderes har ferdige konteringsforslag til årsoppgjørsdisposisjoner. Når du har gjort klart hvert vurderingspunkt i sjekklista, genereres og bokføres automatisk de nødvendige posteringslinjene for denne posten i bilagsregisteret.

Duett Driftsmidler

Driftsmidler integrert i regnskapet

Duett Driftsmidler kombineres gjerne med Duett Årsoppgjør, og sørger for dokumentasjon, beregning og bokføring av avskrivninger på alle driftsmidler.

Håndtering av alle typer driftsmidler

Duett Driftsmidler egner seg for dokumentasjon av følgende typer driftsmidler:

 • Fast eiendom
 • Løsøre
 • Immaterielle eiendeler
 • Finansielle anleggsmidler
 • Finansielle omløpsmidler

Knytning mot transaksjoner/bilag

Bilag for kjøp, påkost og andre viktige transaksjoner kan knyttes opp mot det enkelte driftsmiddel. Dette kan gjøres enten løpende via bilagsregistrering eller i ettertid mot historiske bilag. Med Duett Bilagsbilder kan du knytte opp bilder av både bilagene og driftsmidlene mot Duett Driftsmidler. Slik får du på en god måte dokumentert driftsmidlene med sporbarhet mot bilagene.

Mva.justeringer på kapitalvarer

Når fradragsretten for inngående mva. endrer seg med mer enn 10 prosentpoeng, skal endringene beregnes pr. driftsmiddel og tas med i mva.oppgaven under inngående mva. Duett Driftsmidler håndterer slike justeringer, beregner endringen i inngående mva. og bokfører endringen. Ved realisasjon eller andre endringer kan bokføringen gjøres på nytt med korrigerte verdier til åpne år. Med automatikken i Duett Driftsmidler sparer du mye tid på kompliserte beregninger.

Beregning av avskrivninger

Duett Driftsmidler beregner og bokfører regnskapsmessige avskrivninger for virksomheter med full regnskapsplikt. For personlige foretaksformer beregnes og bokføres skattemessige avskrivninger på saldogruppenivå i Duett Årsoppgjør.

Rapporter

Driftsmiddelrapporten gir en detaljert oversikt over de enkelte driftsmidler. Avskrivningstablået inneholder de opplysninger som skal inn i notene til årsregnskapet. Funksjonen Avstemming driftsmidler gir full kontroll over sammenhengen mellom bokførte verdier og driftsmiddelregisteret. Avstemmingen kan skrives ut eller eksporteres til Excel.

Fordeler med Duett Driftsmidler

 • De fire store fordelene med denne modulen er:
 • Dokumentasjon av driftsmidlene
 • Knytning og sporbarhet mot bilagene
 • Beregning og logging av bruksendringer med påfølgende mva. justeringer
 • Beregning og bokføring av regnskapsmessige avskrivninger
Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!