Eiere og leietakere

Eiere og leietakere kan følges opp i Duett Økonomi, hvor vi har et såkalt borettslagsregister. Der registreres opplysninger om de enkelte seksjoner og leiligheter. Du kobler deretter sammen eiere eller leietakere med riktig seksjon eller leilighet.

Det er viktig å ha oversikt over seksjonseiere eller leietakere, og hvilke felleskostnader eller leiebeløp hver enkelt har. Alt skal faktureres og følges opp  på en effektiv måte. For blant annet boligsameier skal du også innberette leietakers/eiers andel av inntekter, kostnader, formue og gjeld.

Borettslagsregister

Et borettslagsregister er kjernen i løsningen. Dette er hovedkartoteket hvor du knytter den enkelte eier og leietakere opp mot riktig leilighet, borettslag/sameie osv. Her vises i tillegg detaljert reskontro pr. eier/leietaker. Her administreres salg eller bytte av leietakere. Endring av leiepriser gjøres også her, og dato for endring angis. Summen av totale inntekter, utgifter, formue og gjeld pr. boligselskap registreres i dette registeret. Duett Økonomi tar vare på all historikk, slik at du kan gå tilbake i tid og se tidligere eiere og leietakere inkludert all viktig informasjon omkring hver sak.

Mer infotmasjon om borettslag finner du i Brønnøysundregistrene.

Produktinformasjon

Duett Husleieadministrasjon

Duett Husleieadministrasjon er en egen funksjon som kombineres med fakturering og regnskap. Den passer for alle som skal fakturere for boligselskaper med mange eiere, innberette andel eiendeler og gjeld osv. Regnskapsførere og forretningsførere er typiske brukere av denne funksjonen.

Innhold

 • Mulighet for felles reskontroklient for alle boligsameier/borettslag
 • Borettslagregister med oversikt over alle eiere/leietakere
 • Husleiegenerator/fakturering
 • Regenerering ved eierskifte
 • Oppdatering fra reskontro til hovedbok
 • Årsoppgjør

Felles reskontroklient

Dersom du er forretningsfører og administrerer flere borettslag eller boligsameier, kan du samle disse i en felles reskontroklient. Den gir deg søk og oppslag på eier/leietaker for alle selskaper du administrerer. Ringer en leietaker og vil ha utsettelse med betaling av husleien, finner du denne kjapt uten å måtte søke i flere klienter. Du kan også kjøre boligselskapene i hver sine klienter. Dette gir mulighet for å ta i bruk digital flyt, med attestasjon og direkte remittering.

Borettslagregister

Dette er hovedkartoteket hvor du knytter den enkelte eier/leietaker mot riktig leilighet, borettslag/sameie osv. Her vises i tillegg detaljert reskontro pr. eier/leietaker. Registrering av eierskifter gjøres i borettslagregisteret. Endring av leiepriser gjøres også her, hvor dato for endring angis. Sum totale inntekter, utgifter, formue og gjeld pr. boligselskap registreres her.

Husleiegenerator/fakturering

Du kan fakturere for et valgfritt antall perioder fram i tid. Du kan fakturere pr. boligselskap eller felles for alle du administrerer. Fakturaer kan sendes på epost til mottakerne. Prisjustering av husleie gjøres enkelt for alle leilighetene som er tilknyttet borettslaget/sameiet. Du kan justere priser etter eierbrøk, andel gjeld eller annen valgfri fordeling.

Regenerering ved eierskifte

Konsekvenser av eierskifte løses enkelt i Duett Husleieadministrasjon. Ny eier registreres med riktig start-dato. Utsendte fakturaer fram i tid kan reverseres/ krediteres automatisk, og tilsvarende vil da nye, korrekte fakturaer genereres for resten av året/perioden. Samtidig tas eierhistorikken vare på pr. leilighet/ seksjon.

Oppdatering reskontro – hovedbok

Hvis du vil benytte felles reskontroklient, vil hovedbokstallene bokføres automatisk til riktig regnskapsklient. Detaljert reskontro blir liggende i felles reskontroklient, mens hovedbok pr. klient viser summer på hovedbokskonto for kunder og husleieinntekter.

Individuell håndtering av lån

Duett Økonomi håndterer også individuell nedbetaling eller låneopptak pr. seksjon/ leilighet. Korrekt andel renter og gjeld beregnes automatisk ved endringer gjennom året, og innberettes korrekt.

Årsoppgjør

Duett Økonomi er integrert med Altinn. For seksjonseiere eller andelshavere innrapporteres andel eiendeler, gjeld, renter mv. automatisk i en av følgende årsoppgjørsoppgaver:

 • RF1139 – andelshavers andel av boligselskapets ligningsmessige beløp
 • RF1140 – sameiers andel av boligselskapets ligningsmessige beløp

Duett Husleieadministrasjon – fordeler

De store fordelene er:

 • Effektiv administrering av eiere/ leietakere for alle boligselskap du har ansvaret for
 • Tidsbesparende fakturering og regnerering ved eierskifte
 • Automatisk innberetning til Altinn
 • Komplett system inkludert regnskap. Ingen eksport/import er nødvendig.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!