Bilagsbehandling

Bilagsbehandling for landbruk i Duett Økonomi er utviklet så rasjonelt som mulig for regnskapsførers behov. Her håndteres transaksjoner og bilag effektivt, uansett om de er manuelle eller elektroniske.

Det finnes mange smarte snarveier og funksjoner i Duett Økonomi. Blant annet har systemet en unik rettefunksjon, som lar deg endre bilag i åpne perioder uten å måtte reversere bunter eller lage korreksjonsbilag.

Faktura

Inngående EHF-fakturaer kan hentes automatisk med konteringsforslag, slik regnskapsfører har satt det opp. Papirbilag kan gjøres om til elektroniske bilag via skanning, og kan sammen med øvrige e-postfakturaer tolkes til EHF, eller bokføres manuelt. Du kan enkelt sende EHF-fakturaer til andre næringsdrivende.

Betaling og oppfølging

Betaling og oppfølging av reskontro gjøres elektronisk og effektivt i Duett Økonomi. Systemet håndterer direkte remittering, avtalegiro og autogiro, automatisk innlesing av OCR-filer, betalingspåminnelser og inkasso. Mange næringsdrivende trenger hjelp til å få struktur på betalinger, fordringer og purringer, og Duett Økonomi er med sin automatikk et meget godt verktøy for det.

Bilagsbehandling for landbruk

Bilagsbehandling for landbruk gjør hverdagen enklere. Duett Økonomi er godt tilrettelagt for å importere transaksjoner også fra andre systemer, og har ferdige integrasjoner mot en del fagsystemer.

For deg som driver landbruk har Duett Økonomi også en komplett funksjon for årsoppgjør.

Mer om Duett og landbruk.

Produktinformasjon

Her finner du mer informasjon om bilagsbehandlingen i Duett Økonomi.

Duett Bilagsbehandling

Duett Økonomi er utviklet i samarbeid med regnskapsførere. Bilagsbehandlingen utgjør en vesentlig del av arbeidet for en regnskapsfører, og må være så rasjonell som mulig. Duett Økonomi er raskt og effektivt for både manuell registrering og håndtering av elektroniske bilag.

Bilag oppdateres direkte i hovedbok

Duett Økonomi har ingen bilagsbunter. Det sparer regnskapsfører for tid. Når et bilag går i null og du går videre til neste bilag, oppdateres transaksjonene umiddelbart til hovedbok og evt. reskontro. Slik kan du se rapporter, betale eller avstemme konti uten noen flere oppdateringsprosesser.

Korreksjon av bokførte bilag

Duett Økonomi har en av markedets enkleste rettefunksjoner! Du henter opp bokførte bilag for korreksjon direkte fra registreringsbildet. Så lenge perioden er åpen og du ikke har levert mva.oppgave for perioden, oppdateres korreksjonen direkte på bilaget uten at du må reversere eller lage manuelle korreksjonsbilag. Dette er en av de store fordelene med Duett Økonomi sin bilagshåndtering.

Hvis du har lukket perioden og levert mva. oppgave, kan du fortsatt korrigere på samme måte, men da vil Duett Økonomi automatisk reversere den opprinnelige posteringen, og produsere et korreksjonsbilag i ny periode. Har korreksjonen mva.effekt, får du en tilleggsoppgave på neste mva. oppgave. Alternativt fører du korreksjonen manuelt, slik at du slipper tilleggsoppgave til mva. oppgaven. Automatiske korreksjonsbilag og opprinnelige bilag får en automatisk kryssreferanse som viser sammenhengen.

Smarte bilagsarter

Duett Økonomi bruker bilagsarter for å skille på fakturaer, betalinger og andre bilagstyper. Søk på konto i bilagsregistreringen vil automatisk vise riktig type, dvs. enten hovedbokskonto, kunde- eller leverandørreskontro. Duett Økonomi har i tillegg spesialbilagsarter for å forenkle visse typer posteringer. Dette gjelder f.eks. inngående fakturaer hvor betalingen er gjort i nettbank. Istedet for å kopiere fakturaen for å lage et manuelt betalingsbilag, lager Duett Økonomi automatisk to posteringer og krysser i reskontro, slik at regnskapsprinsippet overholdes.

Tilpasning av skjermbildet

Du har stor fleksibilitet i hvilke felter du vil ha i bilagsregistreringen, og rekkefølgen på dem. Bruker du f.eks. avdeling og prosjekt plasserer du disse feltene der du vil ha dem. Fører du regnskap for flere klienter, kan du ha forskjellige oppsett på hver klient.

Automatisk teksting av bilag

Duett Økonomi tekster bilagene i stor grad automatisk. Bilagsteksten vises i hovedbok og andre bilagsrapporter. En inngående faktura vil f.eks. tekstes IF Leverandørnavn, og en manuelt ført innbetaling med Bet. Kundenavn. Dette er til hjelp for både regnskapsfører og evt. revisor. Vil du spesifisere teksten mer, kan du gjøre det enten manuelt eller ved å lage egne tekstkoder.

Filter og snarveier

Fra bilagsregistreringen har du raske skjermoppslag. Du kan slå opp i reskontro, hovedbok eller gjøre andre oppgaver uten å lukke bilagsregistreringsbildet.

Nullkontroll og saldering

Duett Økonomi sjekker at alle bilag går i null. Ved avvik får du feilmelding. Automatisk utfylling av betalingskonto eller en salderingsfunksjon for motposteringer er besparende for bilag med mange posteringer. Reskontrokontroll mot hovedbok gjøres automatisk ved periodelukking.

Import av elektroniske bilag

Inngående EHF-fakturaer leses inn via Duett AutoTrans Motta Faktura. PDF-fakturaer kan tolkes maskinelt til EHF-formatet, og papirfakturaer kan skannes til PDF, for deretter å tolkes. Bilder av fakturaer og andre digitale bilag vises i rapporter og oppslag, på MinSide og i bilagsregisteret.  Duett Økonomi er også godt tilrettelagt for import fra andre økonomi- og fakturasystemer. En fleksibel veiviser hjelper deg med importen inn til Duett Økonomi.

Duett Driftsregnskap

Hvem trenger Duett Driftsregnskap?

Skatteregnskapet for enkeltpersonforetak er ofte dårlig egnet for rådgivning og økonomistyring. Funksjonen Duett Driftsregnskap gir deg et verktøy som enkelt omarbeider skatteregnskapet til et driftsregnskap. Funksjonen er tilpasset primærnæring, men kan brukes i alle regnskap som bruker kontoplan med virksomheter i Duett.no.

Driftsregnskap og skatteregnskap

Driftsregnskapet tar utgangspunkt i skatteregnskapet. Brukeren veiledes fram til et beregnet driftsresultat, gjerne splittet pr. produksjon eller driftsgrein for de som driver flere ulike produksjoner. Prinsippene i driftsregnskapet skal hentes fra Regnskapsloven i størst mulig grad.

Funksjonalitet i driftsregnskap

Duett Driftsregnskap inneholder følgende hovedfunksjonalitet:

 • Produksjonstabell
 • Snaranalyse
 • Rapporter
 • Årsoppgjør

Produksjonstabell

Produksjonstabellen er et verktøy for å fordele inntekter og kostnader i jordbruk og skogbruk til de enkelte produksjoner. Produksjonstabellen består av tre ulike skjermbilder:

 • Anleggsmidler
 • Varelager/buskap
 • Resultatkonti

På anleggsmidler fordeles inngående balanse, tilgang, avgang og avskrivninger pr. produksjon. Varelageret fordeles på inngående og utgående balanse.

Resultatkontiene henter saldo ført direkte mot produksjonene via bilagsregistrering. Beløpene kan endres manuelt, eller med fordelingsnøkler.

Snaranalyse

Dette verktøyet er som navnet tilsier en metode for å lage et driftsregnskap så raskt og effektivt som mulig. Snaranalysen er utformet som en veiviser, som hjelper deg gjennom følgende trinn:

 • Inngående balanse for driftsregnskap
 • Avskrivningsgrunnlag og avskrivninger
 • Årsoppgjør inkl. avskrivninger og beholdningsendringer

På hver aktivakonto (f.eks. maskiner) angis både skattemessig og driftsmessig avskrivning i samme skjermbilde. Enkelt og oversiktlig, og du har full kontroll over tallene og sammenhengen.

Rapporter

Driftsregnskap inneholder bl.a. følgende rapporter:

 • Oversiktsanalyse
 • Balanse
 • Næringsanalyse jordbruk
 • Næringsanalyse skogbruk
 • Eksport til Effektivitetskontrollen for ku

Årsoppgjør

Driftsregnskap er tett integrert med årsoppgjør for skatteregnskapet. Egne menyer og smarte veivisere hjelper deg gjennom prosessen med både skatteresultat og driftsresultat.

Fordeler med Duett Driftsregnskap

De store fordelene med denne modulen er:

 • En enkel omforming fra skatteresultat til driftsresultat
 • Riktig driftsresultat gir et godt beslutningsgrunnlag for investeringer og andre disponeringer
 • Effektiv bilagsregistrering gjennom året bidrar til mer riktig resultat pr. produksjon/driftsgrein
 • For regnskapsførere bør driftsregnskap være et viktig tjenestetilbud for landbrukskunder
Duett Bilagsbilder

Denne funksjonen er Duett Økonomi sin egen løsning for å knytte bilder av bilag opp mot transaksjonene i bilagsregisteret. Dette kan gjøres mens du registrerer bilaget, eller som dokumentasjon i ettertid. Med Duett Bilagsbilder kan papirbilag skannes og dermed omgjøres til elektroniske bilag.

Fordeler med Duett Bilagsbilder

Funksjonen er enkel å bruke, og har følgende fordeler:

 • Takler alle vanlige typer bildefiler (PDF, JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF m.fl.)
 • Det er ingen begrensning på hvilke typer bilag eller dokumentasjon du kan knytte opp bilder av
 • Bilagsbildet er tilgjengelig for oppslag i bilagsregistrering, grafiske rapporter og fleksibel resultatrapport
 • MinSide-brukere vil få drilldown til bilagsbildene og mulighet for attestasjon

Innhenting av bildefiler

Hvis du fører regnskap for flere klienter, anbefaler vi at det lages en mappe med bildefiler pr. klient. Dette tilbyr vi som tjenesten automatisk bilagsmottak. Hver klient får da en unik e-postadresse, som leverandørene kan sende inngående fakturaer til. Mottatte papirbilag og kvitteringer kan skannes eller tas mobilbilder av, og sendes til samme e-post. Du kan aktivere tolking av PDF-fakturaer til EHF-formatet. Inngående EHF-fakturaer kan bokføres automatisk før de sendes til attestasjon og betaling. Du kan også velge å kontere fakturaer med bilagsbilder manuelt. Da henter du bildet og gjør konteringen på vanlig måte. Bilagsbildene blir automatisk merket og vises ikke i mappa neste gang. Når bilagsbildene er knyttet mot bilag, lagres de i Duett Økonomi-databasen som en del av bilaget.

Bilagsbilder for alle typer vedlegg

Tradisjonelle skanneløsninger har som regel hovedfokus på inngående fakturaer. Duett Bilagsbilder har ingen begrensninger. Du kan knytte opp alle typer vedlegg til bilag (fraktbrev, pakksedler, bestillinger, reiseutlegg, bilder mv.) Kombinert med Duett Driftsmidler får du en unik dokumentasjon av driftsmiddelregisteret. Du kan knytte opp bilagsbilder på investeringer eller salg løpende gjennom året. Kort sagt, i alle tilfeller hvor det kan være nyttig å ha oppslag mot bilagsbildet, kan du knytte det opp mot transaksjonen.

Oppslag av bilagsbilder

I bilagsregistreringen kan visningen av bilagsbilder slås av og på etter behov. Bilagsbildene er som nevnt tilgjengelige via flere skjermrapporter, bl.a. fleksibel resultatrapport samt de grafiske MinSide-rapportene. Her starter du på overordnet nivå og klikker deg ned til bildet av bilaget.

Duett MinSide

Duett MinSide er løsningen for regnskapskontorenes kunder, bedriftsledere eller andre som vil ha tilgang til dynamiske webrapporter. MinSide-brukere kan se bilagsbilder i drilldown fra disse rapportene. Inngående fakturaer og andre bilag kan attesteres og betales av kunden på MinSide. Se også egen beskrivelse av Duett MinSide Attestasjon.

Elektroniske bilag

Duett Bilagsbilder er beregnet på bilag som ikke kommer i maskinlesbart elektronisk format. Inngående e-fakturaer i EHF-formatet håndteres derfor i Duett AutoTrans Motta faktura. Også slike fakturaer kan attesteres i MinSide.

Automatisk bilagsmottak

Duett Bilagsbilder og lagring

Duett Økonomi har en innebygd funksjon for Bilagsbilder. Dette betyr at bilder av bilag lagres i dokumentarkivet i Duett Dokumentarkiv, og knyttes opp mot bilagsregisteret. Dette gir mulighet for oppslag på f.eks. en inngående faktura fra bilagsregisteret, skjermoppslag og grafiske rapporter i MinSide. Se for øvrig egen beskrivelse av Duett Bilagsbilder.

Hvilke bildetyper kan brukes?

Duett Økonomi kan lese de aller fleste bildeformat, som skannede papirbilag, PDF-fakturaer sendt direkte fra leverandør, mobilbilder eller andre formater. I lagringsprossen i bilagsregisteret vil alle bilder konverteres til PDF og lagres i dokumentarkivet i Duett Økonomi.

Hvordan ta i mot og lagre bilder?

Mange regnskapsførere tar i mot skannede bilag og PDF-fakturaer på mail fra sine kunder. Uten en god struktur på mottak, mellomlagring og videre håndtering av disse kan det lett bli uoversiktelig. Vår løsning for automatisering av dette mottaket inneholder følgende elementer:

 • Opprettelse av epostadresse pr. klient
 • Opprettelse av filmappe pr. klient
 • Automatisk lagring av vedlegg (bilder) fra mail til riktig mappe pr. klient

Deretter kan regnskapsfører som en engangsjobb koble hver klientmappe med bilder mot riktig klient i Duett Økonomi. Dette gjøres ved å angi korrekt mappe i Duett Bilagsbilder i bilagsregisteret.

Epostadresse pr. klient

Vi bruker her regnskapskontorets domene, og oppretter gjerne et subdomene her. for eksempel «ebilag». Hver klient får en unik epostadresse. Vi kan bruke enten kundens initialer i Duett Økonomi eller navn, f.eks. «AB1@ebilag.regnskapskontoret.no». Regnskapsfører må deretter gi kundene beskjed om sin unike epostadresse. Kundens leverandører må også informeres, og helst bør de sende EHF-fakturaer, slik at skanning og tolking blir unødvendig. Klarer de ikke det, er PDF-fakturaer til denne e-postadressen løsningen. Når leverandørene sender fakturaer rett inn i Duett Økonomi (som PDF eller EHF), må kunden av regnskapskontoret få tilgang til MinSide for å få attestert og betalt dem. Les mer om attestasjon og betaling i eget produktark under her.

 

Automatisk mottak og mellomlagring

Leverandørene må få beskjed når mottaksadressen er klar. Ved å få dem til å sende faktura i e-post til mottaksadressen, unngås skanning av papirbilag. Når e-poster kommer inn til mottaksadressen, sørger vi for at bildefilene automatisk lagres til riktig mappe pr. klient. Ønsker det å legge ved noen kommentarer må det gjøres utenom, altså i en epost direkte til regnskapsfører. Verken vi eller regnskapsfører leser epostene med bilag, det er kun vedlegget som tas vare på.

Kobling mot Duett Bilagsbilder

Som nevnt må regnskapsfører angi riktig klientmappe i Duett Bilagsbilder første gangen denne funksjonen brukes pr. klient. I eksemplet vi har brukt her med klient AB1 vil mappen med bilagsbilder ligge på T:[scanner]AB1. Deretter vil Duett Økonomi huske riktig mappe.

 

Hvordan komme i gang?

Ønsker du å ta i bruk automatisk mottak av bilagsbilder, bestiller du dette i vår kundeportal. Der finner du også veiledninger til å komme i gang.

Duett AutoTrans Motta faktura

Duett AutoTrans

Duett AutoTrans er Duett Økonomi sin egen meldingssentral for utveksling av elektroniske transaksjoner. AutoTrans inneholder blant annet følgende funksjonalitet:

 • Sending e-fakturaer (EHF-format)
 • Sending av e-fakturaer til andre Duett-brukere
 • Mottak og godkjenning av e-fakturaer fra andre Duett-brukere
 • Mottak og godkjenning av andre e-fakturaer

Fordeler med mottak av EHF-faktura

Mange leverandører tilbyr EHF-faktura. Innhenting av EHF-fakturaer har mange fordeler:

 • Inngående EHF-fakturaer hentes direkte inn i Duett Økonomi, uten papir eller skanning
 • Du kan få bokført fakturaene automatisk med konteringsforslag
 • Du forkorter behandlingstiden for en inngående faktura
 • Fakturaene blir dermed i større grad betalt innen fristen, som sparer bedriften for purringer, renter og gebyrer
 • Fakturaene er tilgjengelige via drilldown i oppslag og rapporter

Hva mener vi med EHF-faktura?

En EHF-faktura er en maskinlesbar faktura, og må ikke forveksles med faktura i PDF-format. Duett Økonomi støtter både sending og mottak av e-fakturaer i EHF-formatet, som er standarden som brukes både av det offentlige og privat næringsliv.

Starte mottak av EHF-faktura

Vår AutoTrans-sentral tar i mot inngående e-fakturaer fra alle som benytter standard EHF-format for sine fakturaer gjennom PEPPOL-nettverket. Du slår på Duett AutoTrans Motta faktura i klientregisteret, og er da klar til å hente alle tilgjengelige e-fakturaer.

Hvordan ser EHF-formatet ut?

Elektronisk handelsformat (EHF) er beregnet på maskinell utveksling av informasjon mellom sender og mottaker. Fakturaen vil her ikke presenteres på vanlig måte med logo, grafikk og fritekster. I Duett Økonomi har vi derfor lagd en visningslayout for EHF-formatet som viser de feltene som er mulige å hente. Dette inkluderer varelinjene på fakturaen, som er synlige i konterings- og godkjenningsbildet i Duett Økonomi.

Godkjenning av e-fakturaer

Inngående e-fakturaer kan distribueres til attestasjon og betaling på kundens Duett MinSide. E-fakturaene lastes opp og går deretter ut til attestasjon og betaling. Endelig kontering kan oppdateres i bilagsregisteret når kunden har attestert. Det kan også settes opp en SMS-varsling til kunden om at det ligger fakturaer på MinSide for attestasjon. Betalingene blir automatisk bokført når de er gjennomført i banken.

Konteringsforslag og bokføring

Det kan settes opp standard konteringsforslag pr. leverandør og helt ned på varelinjenivå. Det kan skilles på ulike konti avhengig av om innkjøpet er mva.pliktig, mva. fritt eller har lav eller middel mva. sats. Du kan velge å få bokført fakturaen automatisk, dersom du har bygd et konteringsoppsett for dette. Les mer om intelligent og automatisk regnskap i eget menypunkt.

Oppslag på e-fakturaer

En av de store fordelene med et elektronisk bilag er at det er tilgjengelig i oppslag og rapporter. Dette gjelder fra bilagsregister, MinSide, fleksible rapporter og andre oppslag med drilldown.

AutoTrans og tekniske krav

Det eneste tekniske kravet til Duett AutoTrans er at du har internettilgang. Via vår AutoTrans-sentral sørger vi for kommunikasjonen mellom Duett Økonomi, attestanter og leverandørene som sender e-faktura.

Håndtering av EHF-fakturaer er gratis i Duett Økonomi

Vi belaster ingen transaksjonskostnader for verken inngående eller utgående EHF-fakturaer i Duett Økonomi. Vi må ta forbehold om at det kan bli aktuelt senere, men p.t. er det gratis å motta fra alle avsendere, uansett hvilket system de bruker.

 

Duett Reskontrooppfølging

Oppfølging av betalinger

Duett Økonomi har gode funksjoner for å følge opp både kunder og leverandører. De mest vanlige funksjonene for dette er:

 • Betalingsformidling
 • Rente/purre
 • Eksport til factoring
 • Eksport til inkasso

Betalingsformidling

Betalingsformidling er et samlebegrep for elektronisk og besparende håndtering av betalinger. Du slipper manuell registrering av betalingene. Bilagene blir automatisk postert mot bankkonto og den enkelte kunde-/leverandørreskontro. Med betalingsformidling får du flere muligheter:

 • Innlesing av OCR-innbetalinger
 • Betaling til leverandører
 • Autogiro
 • Avtalegiro

Kundefordringer

Når fakturaene er sendt dine kunder, starter den delen av jobben som ofte forsømmes, nemlig å få kundene dine til å betale. Mange bedrifter sliter med dårlige betalere, og blir dermed selv påført likviditetsproblemer. Duett Økonomi hjelper deg å holde styr på fordringene dine, og du har flere muligheter her for effektiv oppfølging av kundereskontro.

Fakturering med KID-nummer

Det aller viktigste er at du sender ut fakturaer med KID-nummer. Det finnes flere ferdige layout-varianter i Duett Økonomi som har KID-nummer. For å kunne bruke KID-nummer, må du ha et avtalenummer som kommuniseres med Nets. Et KID-nummer består normalt av kundenummer + fakturanummer + et kontrollsiffer, og genereres automatisk av Duett Økonomi når du produserer fakturaen.

Innlesing av innbetalinger

Når dine kunder betaler fakturaene med KID-nr., registreres dette elektronisk hos Nets. I stedet for å motta papirbilag på disse innbetalingene, vil innbetalingene automatisk lastes inn til regnskapet og bokføres mot bank og riktig kunde. Da har du et oppdatert grunnlag for purringer. Innbetaling fra kunder som ikke bruker KID-nummer ved betaling, vil bli bokført automatisk mot bank, men du må krysse/oppdatere kundereskontro manuelt.

Rente/purre

Vi anbefaler at du purrer dine kunder minst hver 14. dag. Duett Økonomi har fleksible purrerutiner. Du bestemmer selv om du vil sende inkassovarsel på 1. eller 2. purring. Duett Økonomi inneholder forslag til standard purretekst, som kan endres. Renter kan beregnes og vises på purringen, eller sendes som egne rentenotaer. Du kan enkelt plukke vekk fakturaer som ikke skal purres på.

Factoring

Duett Økonomi støtter oversending av fakturainformasjon til blant annet Hokas og Lindorff. Du fakturerer på vanlig måte, men overfører fordringene til factoringselskapet for videre oppfølging. Betalingen vil da skje til factoringselskapet, og du får ditt oppgjør direkte fra dem.

Eksport til inkasso

Duett Økonomi har mulighet for å generere fil med inkassokrav for oversending til inkassoselskap. Duett Økonomi støtter Lindorff sitt filformat. Hver enkelt sak oppdateres med saksnummer og status fra inkasso-selskapet.

Leverandørgjeld

Duett Økonomi har gode løsninger for betaling av leverandørgjeld. Du slipper manuell registrering av betalinger både i nettbank og i Duett Økonomi, betalingene blir utført på forfall, og du unngår purringer, renter og gebyr pga. for sen betaling. Du kan også sende betalinger med forfall fram i tid, f.eks. når du skal ha ferie. Betalinger kan kombineres med attestasjon på MinSide.

Betaling til leverandører

Inngående fakturaer oppdateres først i Duett Økonomi med riktig forfallsdato og KID-nummer. Fakturaene attesteres elektronisk på MinSide og sendes rett til banken for belastning på angitt dato. Etter betaling blir bankkonto og leverandørreskontroen automatisk oppdatert.

Duett Inkasso

Hvem trenger Duett Inkasso?

Duett Inkasso er en egen modul som kombineres med Duett Faktura og evt. Duett Rente/purre. Den passer for alle som ønsker å bruke inkassoselskap for oppfølging av sine fordringer.

Hva er Duett Inkasso?

Duett Inkasso er en integrasjon mellom Duett Økonomi og et inkassoselskap, hvor fordringer oversendes til videre behandling. Fordringer kan oversendes og følges opp på flere alternative stadier i prosessen. Det vanlige er å oversende fordringene når inkassovarsel er sendt kunde.

Hvilke formater støttes

Duett Inkasso støtter Lindorff sitt filformat. Også en del andre inkassoselskaper bruker samme format. Bruk av Duett Inkasso betinger en avtale med et inkassoselskap som støtter dette formatet.

Hvilke opplysninger eksporteres

Filen til inkassoselskapet inneholder kopi av faktura og alle nødvendige opplysninger om fordringene pr. kunde.

Kopi av faktura sendes automatisk

Sammen med detaljerte fakturaopplysninger genereres også en kopi av hver enkelt ubetalte faktura. Kopien legges ved som .pdf-fil og hentes direkte fra Duett automatisk.

Eksportfil sendes på E-post

Duett Inkasso genererer en E-post til valgt kontaktperson hos inkasso-selskapet. Her legges eksportfilen + kopi av fakturaene ved. Du kan evt. redigere E-posten før den sendes.

Full kontroll over framdriften

Når eksportfil er sendt, merkes fordringene i reskontroen som «Sendt til inkassobyrå». De blir dermed ikke med på senere innsendinger. Kvitteringsfil fra inkassoselskapet kan leses inn i Duett Økonomi. Da oppdateres reskontroen med saksnr. på fordringene. Senere oppdateringer tar med seg statuskoder (S-koder) som viser status på hver enkelt fordring. Slik ser du enkelt hvor langt i prosessen innkrevingen har kommet.

Betalinger hentes elektronisk

Vi anbefaler OCR-avtale med banken. Kombinert med KID-nr. på utgående fakturaer, henter du da kundeinnbetalinger fra banken for automatisk bokføring og kryssing i reskontro. Dette vil også gjelde innbetalinger som kommer via inkassoselskapet. Uten OCR-avtale bokføres alle innbetalinger manuelt.

Fordeler med Duett Inkasso

Duett Inkasso gir deg mulighet for å få fordringene raskere inn. Automatikken i Duett Inkasso sikrer korrekt og rask overføring av nødvendige data til inkassoselskapet. Samtidig ser du framdrift og status på fordringene i reskontroen i Duett Økonomi. Ved å bruke et profesjonelt inkassoselskap slipper du også ubehagelige telefoner og mye unødvendig tidsforbruk på oppfølging av trege betalere.

 

 

 

Duett Periodisering

Hvem trenger Duett Periodisering?

Duett Periodisering passer for alle som har mer enn én regnskapsperiode pr. år og/eller som har behov for en automatisk splitting på avdeling, prosjekt eller andre bærere.

Hva er Duett Periodisering?

Duett Periodisering er aktuelt for behandling av enkelte typer inntekter og kostnader, og har to hovedfunksjoner:

 • Fordeling av beløpet over flere regnskapsperioder
 • Fordeling av beløpet på flere avdelinger, prosjekt mv.

Fordeling over flere perioder

Inntekter og kostnader som gjelder flere perioder bør fordeles for å få et korrekt perioderegnskap.Typiske eksempler her er forsikringer, telefonkostnader, forskuddsbetalt leasing og leieinntekter-/kostnader.

I oppsettet velges hvor mange perioder inntekten eller kostnaden skal fordeles over. Du kan også fordele beløp over flere år. Dette vil typisk gjelde leasingkostnader over 36 måneder. Du kan legge periodiseringen i en egen bilagsnummerserie.

Generering av bilagslinjer

Ut fra antall perioder beløpet skal fordeles på og angitt motkonto, opprettes bilagslinjer for valgte perioder.

Fordeling på avdeling, prosjekt mv.

For bedrifter som har flere avdelinger, prosjekter eller andre bærere hvor inntekter og kostnader ønskes fordelt, gjør Duett Periodisering også dette mye enklere. Fordelingen kan skje med lik prosentsats pr. bærer eller med annen fordelingsnøkkel.

Generering av fordeling på bilag

Når ønsket fordeling er valgt, genererer Duett Økonomi bilagslinjer hvor det opprinnelige beløpet fordeles på de valgte bærerne.

Lagring og endring av periodisering

Oppsettet for både periodiseringer og fordelinger kan lagres i Duett Økonomi. Neste gang et bilag skal fordeles på perioder eller flere bærere, kan oppsettet kjapt hentes inn og evt. justeres ved behov.

Endring av periodiserte bilag

Hvis oppsettet for periodiseringen endres i ettertid, vil de bokførte periodiseringene i åpne perioder automatisk bli korrigert. Dette gjelder også periodiseringsposter i framtidige perioder. Denne kraftige funksjonen er ganske unik i Duett Økonomi – og du sparer mye manuelt arbeid!

Fordeler med Duett Periodisering

Duett Periodisering er et verktøy som gir deg et mer korrekt resultatregnskap på en rask og enkel måte. Du sparer mye tid ved at bilagslinjene genereres og bokføres automatisk.

 

Duett Driftsmidler

Driftsmidler integrert i regnskapet

Duett Driftsmidler kombineres gjerne med Duett Årsoppgjør, og sørger for dokumentasjon, beregning og bokføring av avskrivninger på alle driftsmidler.

Håndtering av alle typer driftsmidler

Duett Driftsmidler egner seg for dokumentasjon av følgende typer driftsmidler:

 • Fast eiendom
 • Løsøre
 • Immaterielle eiendeler
 • Finansielle anleggsmidler
 • Finansielle omløpsmidler

Knytning mot transaksjoner/bilag

Bilag for kjøp, påkost og andre viktige transaksjoner kan knyttes opp mot det enkelte driftsmiddel. Dette kan gjøres enten løpende via bilagsregistrering eller i ettertid mot historiske bilag. Med Duett Bilagsbilder kan du knytte opp bilder av både bilagene og driftsmidlene mot Duett Driftsmidler. Slik får du på en god måte dokumentert driftsmidlene med sporbarhet mot bilagene.

Mva.justeringer på kapitalvarer

Når fradragsretten for inngående mva. endrer seg med mer enn 10 prosentpoeng, skal endringene beregnes pr. driftsmiddel og tas med i mva.oppgaven under inngående mva. Duett Driftsmidler håndterer slike justeringer, beregner endringen i inngående mva. og bokfører endringen. Ved realisasjon eller andre endringer kan bokføringen gjøres på nytt med korrigerte verdier til åpne år. Med automatikken i Duett Driftsmidler sparer du mye tid på kompliserte beregninger.

Beregning av avskrivninger

Duett Driftsmidler beregner og bokfører regnskapsmessige avskrivninger for virksomheter med full regnskapsplikt. For personlige foretaksformer beregnes og bokføres skattemessige avskrivninger på saldogruppenivå i Duett Årsoppgjør.

Rapporter

Driftsmiddelrapporten gir en detaljert oversikt over de enkelte driftsmidler. Avskrivningstablået inneholder de opplysninger som skal inn i notene til årsregnskapet. Funksjonen Avstemming driftsmidler gir full kontroll over sammenhengen mellom bokførte verdier og driftsmiddelregisteret. Avstemmingen kan skrives ut eller eksporteres til Excel.

Fordeler med Duett Driftsmidler

 • De fire store fordelene med denne modulen er:
 • Dokumentasjon av driftsmidlene
 • Knytning og sporbarhet mot bilagene
 • Beregning og logging av bruksendringer med påfølgende mva. justeringer
 • Beregning og bokføring av regnskapsmessige avskrivninger
Duett MinSide Attestasjon og betaling

Attestasjon og betaling inngår i Duett MinSide, og er en vesentlig del av konseptet for automatisering og digitalisering. Inngående fakturaer sendes automatisk på flyt til aktuelle attestanter, som godkjenner for betaling. Utbetalingene bokføres automatisk når de er gjennomført i bank.

Endring av betalingsdetaljer

Attestanten vil ha mulighet for å endre både beløp og betalingsdato på fakturaen. Dette kan f.eks. være aktuelt ved avtaler om delbetaling, eller hvis det er avtalt kreditnota på deler av beløpet. Fakturaen vil uansett bli bokført med opprinnelig beløp ihht. god regnskapsskikk.

Bilagsregisteret er utgangspunkt

Forutsetningen for å kunne sende noe ut på attestasjon er at fakturaen er bokført i Bilagsregisteret. Dette er ulikt mange andre attestasjonsløsninger. Fakturaen kan bokføres automatisk med konteringsforslag, og går deretter ut til attestasjon. Duett Økonomi har en unik rettefunksjon, der bilag i åpne perioder kan korrigeres uten reversering og produksjon av korreksjonsbilag. Slik kan du enkelt gjøre eventuelle nødvendige endringer i konteringen etter at fakturaen er attestert, kommentert og gjerne også betalt.

Duett Bilagsbilder

Duett Bilagsbilder med bildearkiv er en standard del av bilagsregisteret. Her knyttes bilder av bilagene opp mot transaksjonen i bilagsregisteret. Ved automatisk bokføring av EHF-fakturaer vil bilagsbilder kunne brukes på kontantkvitteringer, andre småbilag og eventuelle inngående fakturaer som ikke kan tolkes fra PDF til EHF. Ved behov kan også slike bilag legges til attestasjon.

Alle typer inngående fakturaer

Attestasjon kan brukes for inngående fakturaer som kommer via AutoTrans (EHF), direkte fra leverandør som PDF eller skannet fra papirbilag. Med tolking vil inngående PDF-fakturaer konverteres til EHF-formatet, slik at automatisk bokføring kan benyttes. Attestanten kan også laste opp fakturabilder på MinSide.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!