Årsoppgjør

Årsoppgjør er en unik egenutviklet og helintegrert del av økonomisystemet Duett Økonomi. Årsoppgjøret i Duett Økonomi håndterer aksjeselskaper, ANS, SA, NUF og personlige foretaksformer.

Tilpasset ny skattemelding og næringsmelding fra regnskapsåret 2020

Skatteetatens nye skattemelding og næringsmelding blir tilgjengelig i pilotfase for første gang i årsoppgjøret for 2020, dvs. i 2021. Den største forskjellen vil være at alle de underliggende ligningsskjemaene slås sammen i den nye næringsmeldingen. Duett Økonomi er klargjort for dette, og for enkeltpersonforetak kan du i årsoppgjøret for 2020 velge om du vil gjøre årsoppgjør på ny eller gammel måte.

Årsoppgjør for regnskapsbransjen

For regnskapskontor med mange klienter er årsoppgjøret i Duett Økonomi ekstra effektivt. Regnskapsførers kunde leverer varelageropplysninger og annen årsoppgjørsinformasjon rett inn i systemet, regnskapsfører kontrollerer og godkjenner opplysningene. Dialog mellom regnskapsfører og kunde gjøres i en integrert meldingsfunksjon med sikker tilgangsstyring i henhold til personvernreglene.

Driftsmidler

Duett Økonomi inkluderer også et driftsmiddelkartotek, hvor du dokumenterer alle varige driftsmidler, beregner og bokfører ordinære avskrivninger, og gevinst/tap ved avgang. Du får også mva-justeringer på kapitalvarer beregnet og bokført her.

Gjør årsoppgjøret underveis gjennom hele året

Fordi årsoppgjørsfunksjonen er en del av økonomisystemet, hjelper Duett Økonomi deg med å samle nødvendig informasjon. Dette gjør du løpende gjennom året når transaksjonene oppstår. Da har du gjort mye av registrerings- og dokumentasjonsjobben når året er omme, og ekstrabelastningen i den mest hektiske perioden reduseres betraktelig.

Enkel veiviser for vårt årsoppgjør

En veiviser hjelper deg gjennom alle nødvendige trinn for å produsere årsoppgjørsposteringer, næringsmelding og skattemelding. Samme funksjon brukes for aksjonærbeskatning, årsberetning, regnskap og noter. Duett Økonomi er integrert med Altinn, og henter også preutfylte tall til skattemeldingen.

Fordeler med Duett årsoppgjør

 • Fokus på årsoppgjør hele året
 • Ingen eksport av saldobalanse
 • Enkel og logisk sjekkliste i veiviser
 • Årsoppgjørsdisponeringer blir bokført direkte i bilagsregisteret
 • Innebygd dialog og utveksling av informasjon med kundene
 • Tidligstart årsoppgjør
 • Offentlig regnskap er inkludert
 • Driftsmidler med beregning av avskrivninger
 • Kobling mot Altinn og Altut

Spar tid på årsoppgjøret med Duett Økonomi!

Produktinformasjon

Duett Årsoppgjør

Duett inneholder en egenutviklet helintegrert årsoppgjørsløsning. Denne dekker både personlige foretaksformer, deltakerlignede foretak, samvirkeforetak, NUF og aksjeselskaper med full regnskapsplikt.

Fordeler med Duett Årsoppgjør

Ettersom årsoppgjøret er utviklet som en del av Duett, gir det en del fordeler:

 • Fokus på årsoppgjør hele året
 • Ingen eksport av saldobalanse
 • Enkel og logisk sjekkliste i veiviser
 • Årsoppgjørsdisponeringer blir bokført direkte i bilagsregisteret
 • Tidligstart årsoppgjør
 • Offentlig regnskap er inkludert
 • Kobling mot Duett Driftsmidler
 • Kobling mot Altinn og Altut

Fokus på årsoppgjør hele året

Duett leveres med komplett norsk standard kontoplan (NS4102). Alle konti er ferdig knyttet opp mot riktig post/felt i næringsoppgaven og andre ligningsskjemaer. Oppretter du en ny konto får den automatisk alle nødvendige knytninger, såfremt den legges i riktig kontointervall. Anskaffer du et driftsmiddel i løpet av året spør Duett f.eks. hvilken saldogruppe du vil knytte driftsmiddelet mot og hvor lang levetid driftsmiddelet har. Slik hjelper Duett deg til å gjøre noe av årsoppgjørsjobben løpende og du sparer tid når du har det som travlest.

Ingen eksport av saldobalanse

Når du starter årsoppgjøret i Duett er alle bokførte bilag med i saldiene. Gjør du en endring og fører flere bilag, oppdateres dette automatisk til årsoppgjørstallene. Du slipper gjentatte eksporter eller manuell registrering av saldobalanse og behøver ikke å lete etter registreringsfeil. Du har alltid oppdaterte tall og full kontroll og sammenheng mellom regnskap og årsoppgjør.

Veiviser for årsoppgjør

Årsoppgjøret i Duett er utformet som ei sjekkliste i en logisk veiviser, som hjelper deg gjennom de ulike vurderingene og disposisjonene. Sjekklista starter med avskrivning av driftsmidler, vurdering av varelager og kundefordringer og loser deg gjennom alle aktuelle ligningsskjemaer. Regnskapstall eller poster fra andre ligningsskjemaer hentes automatisk.

Tidligstart årsoppgjør

Duett Årsoppgjør gir mulighet for å beregne regnskapsmessig resultat før ligningsskjemaene er klare. Sjekklista for årsoppgjør inneholder da driftsmidler, kundefordringer og varelager.

Offentlig regnskap

Duett Årsoppgjør inneholder alt du trenger for å produsere og sende offentlig regnskap til Regnskapsregisteret.

Kobling mot Altut og Altinn

Duett henter preutfylte tall til selvangivelsen fra Altut. Disse kobles sammen med bokførte tall og årsoppgjørsdisponeringer. Komplette ligningsskjemaer sendes deretter inn til Altinn. Du kan sende ferdig signerte oppgaver, eller signere i Altinn etterpå.

Årsoppgjørsdisposisjoner

Balansekonti som skal avskrives eller vurderes har ferdige konteringsforslag til årsoppgjørsdisposisjoner. Når du har gjort klart hvert vurderingspunkt i sjekklista, genereres og bokføres automatisk de nødvendige posteringslinjene for denne posten i bilagsregisteret.

Duett Driftsmidler

Driftsmidler integrert i regnskapet

Duett Driftsmidler kombineres gjerne med Duett Årsoppgjør, og sørger for dokumentasjon, beregning og bokføring av avskrivninger på alle driftsmidler.

Håndtering av alle typer driftsmidler

Duett Driftsmidler egner seg for dokumentasjon av følgende typer driftsmidler:

 • Fast eiendom
 • Løsøre
 • Immaterielle eiendeler
 • Finansielle anleggsmidler
 • Finansielle omløpsmidler

Knytning mot transaksjoner/bilag

Bilag for kjøp, påkost og andre viktige transaksjoner kan knyttes opp mot det enkelte driftsmiddel. Dette kan gjøres enten løpende via bilagsregistrering eller i ettertid mot historiske bilag. Med Duett Bilagsbilder kan du knytte opp bilder av både bilagene og driftsmidlene mot Duett Driftsmidler. Slik får du på en god måte dokumentert driftsmidlene med sporbarhet mot bilagene.

Mva.justeringer på kapitalvarer

Når fradragsretten for inngående mva. endrer seg med mer enn 10 prosentpoeng, skal endringene beregnes pr. driftsmiddel og tas med i mva.oppgaven under inngående mva. Duett Driftsmidler håndterer slike justeringer, beregner endringen i inngående mva. og bokfører endringen. Ved realisasjon eller andre endringer kan bokføringen gjøres på nytt med korrigerte verdier til åpne år. Med automatikken i Duett Driftsmidler sparer du mye tid på kompliserte beregninger.

Beregning av avskrivninger

Duett Driftsmidler beregner og bokfører regnskapsmessige avskrivninger for virksomheter med full regnskapsplikt. For personlige foretaksformer beregnes og bokføres skattemessige avskrivninger på saldogruppenivå i Duett Årsoppgjør.

Rapporter

Driftsmiddelrapporten gir en detaljert oversikt over de enkelte driftsmidler. Avskrivningstablået inneholder de opplysninger som skal inn i notene til årsregnskapet. Funksjonen Avstemming driftsmidler gir full kontroll over sammenhengen mellom bokførte verdier og driftsmiddelregisteret. Avstemmingen kan skrives ut eller eksporteres til Excel.

Fordeler med Duett Driftsmidler

 • De fire store fordelene med denne modulen er:
 • Dokumentasjon av driftsmidlene
 • Knytning og sporbarhet mot bilagene
 • Beregning og logging av bruksendringer med påfølgende mva. justeringer
 • Beregning og bokføring av regnskapsmessige avskrivninger

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!