Virkestransport Øst

Virkestransport Øst (VTØ) ivaretar tømmerlogistikken for skognæringa i Hedmark. De har fire ansatte og 29 tømmertransportører er tilknyttet virksomheten. Alle hadde behov for et effektiv regnskapssystem. I juli 2015 tok de i bruk en spesialløsning i Duett Økonomi som de er meget godt fornøyd med.

Som mangeårig kunde hos Duett AS er Virkestransport Øst en erfaren bruker av Duett Økonomi. Allerede i 2007 ytret VTØ et ønske om en automatisering av transportoppgjør. Oppgjørene består av avregninger, inngående/utgående fakturaer og remitteringer mot transportører og deres kunder. Duett kunne levere en spesialtilpasning, men VTØ hadde ønske om ytterligere tilpasninger. Dette kom på plass i juli 2015 i form av en tettere integrasjon mot Skogdata.

Sikrer konkurransekraft

Spesialløsningen hos Duett gir VTØ en stor effektiviseringsgevinst, både ved at det spares tid på arbeidsoppgaver og at feilrisikoen reduseres betraktelig. Daglig leder hos VTØ, Ivar Grøholt, er svært godt fornøyd med den nye løsningen.

«Vi har nå rustet oss for framtida ved at vi har frigjort ressurser som gir oss mulighet til å vokse og ta på oss flere oppdrag,»

«Tidligere brukte vår økonomiansvarlige opptil en uke hver måned på fakturering, avregning og oppgjør. Denne oppgaven gjøres nå i løpet av fire-fem timer. Også andre rutiner er nå effektivisert, og vi ser at økonomidelen i større grad har blitt en kontrollerfunksjon,» sier Grøholt.

Lavere feilrisiko og redusert sårbarhet

I utgangspunktet var det viktig for VTØ å redusere risiko for feil i forbindelse med manuelt arbeid med fakturering. Økonomiansvarlig i VTØ, Elisabeth Berg, ser mange fordeler med systemet i tillegg til at feil ved manuell punching er betydelig redusert. Hennes arbeidsbelastning har blitt jevnere og arbeidsflyten totalt er vesentlig bedret. VTØ er også svært godt fornøyd med at det nye systemet fungerer slik at alle ansatte kan gå inn i systemet og utføre oppgaver. I tillegg er en skriftlig veiledning som alltid er tilgjengelig. «Tidligere var vi helt avhengige av at Elisabeth alltid var tilstede. Nå er vi ikke lenger så sårbare på dette området, noe som absolutt styrker hele vår organisasjon,» mener Grøholt.

Konkurrentsamarbeid

VTØ ønsket å dele sine erfaringer, og kontaktet to av sine konkurrenter, Akershus og Østfold Virkestransport og Trekk Tømmer AS, med spørsmål om de kunne tenke seg å bli med på å utvikle løsningen.

Dette er et system som gir store fordeler, og vi ønsket at flere i bransjen og ikke minst alle transportørene skulle kunne nyte godt av det!

Begge konkurrentene ble med. I løpet av prosessen valgte den ene også å flytte over til Duetts økonomissystem for å få mulighet til å benytte  spesialløsningen. De tre transportvirksomhetene har delt på kostnaden med å få utviklet systemet.

Leverandør og samarbeidspartner

Dette var et stort prosjekt for VTØ og de to andre transportselskapene, og det var behov for god prosjektledelse. Ifølge Grøholt hadde de ikke denne ressursen i egne bedrifter, og valgte derfor å engasjere salgssjef Ken Robert Løken hos Waveit AS til å lede prosjektet. Når det gjelder Duett AS som leverandør av selve systemet sier Grøholt at det har vært viktig med god kundeforståelse. «Duett er lydhøre overfor våre ønsker, og jeg vil spesielt framheve Johnny Bjerknes som har vært meget løsningsorientert og ikke minst faglig svært dyktig. Samarbeidet mellom prosjektleder, leverandør og oss som oppdragsgiver kunne ikke vært bedre, og resultatet er en stor suksess. Jeg er ikke i tvil om at dette bidrar til å øke vår konkurranseevne,» avslutter daglig leder Ivar Grøholt hos VTØ.