Skip to main content

Juridisk info

Det med liten skrift.

Lisensavtale for Taskline 

Lisensavtale for Taskline  

mellom  

 Taskline AS, Elvegata 3, 2500 Tynset, org.nr. 925 776 653 (heretter kalt “Taskline” eller “Leverandøren”  

og  

[Kundenavn, adresse og org.nr] (heretter kalt “Kunden”)  

om  

 Bruksrett til Taskline  

1. Definisjoner og tolking  

Begrepene i denne avtalen skal ha følgende betydning (unntatt hvis det tydelig framgår noe annet av teksten):  

- Tjenesten består av tilgang til Taskline og med grensesnitt mot eksterne tjenester. 
- Kunden sitt navn framgår i påloggingen til Tjenesten og er registrert hos leverandøren. 
- Hvilke produkter Kundene har tilgang til fremgår av ordrebekreftelsene Kunden og Leverandøren har signert  
- Med «Avtalen» menes i denne sammenheng ordrebekreftelsen, lisensavtalen og tilhørende databehandleravtale. 

2. Inngåelse av avtalen   

Lisensavtalen inngår som en del av Avtalen og signeres før første gangs oppstart av Tjenesten.  

 Ved motstrid mellom lisensavtalen og avgitt tilbud eller ordrebekreftelse så skal tilbud og ordrebekreftelse ha forrang. Det samme gjelder eventuelle vilkår inntatt i rammeavtalen mellom partene. Om det er motstrid mellom avgitt tilbud og ordrebekreftelse så skal ordrebekreftelsen ha forrang.   

 Ved motstrid mellom databehandleravtalen som er inntatt som et vedlegg til denne avtalen, og avtalens øvrige dokumenter, så skal databehandleravtalen ha forrang.  

3. Eiendomsrett   

Taskline har opphavs- og eiendomsretten til tjenester som dekkes av denne avtalen, inklusive eventuelle endringer og tilpasninger. Rettigheter til kildekode samt innarbeidede og registrerte varemerker tilligger også i sin helhet Taskline. Kunden får kun bruksrett til Tjenesten som er beskrevet i pkt. 4 nedenfor.  

4. Bruksrett   

Kunden får en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv bruksrett til Tjenesten for en eller flere navngitte brukere og det antall enkeltklienter regnskapskontoret ønsker å følge opp gjennom Tjenesten. Kunden plikter å påse at alle brukere og enkeltklienter er korrekt registrert. samt om enkeltklientene er aktive eller passive/arkiverte. Påloggingsinformasjonen er konfidensiell, og skal ikke formidles til tredjepart.  Bruksretten gir ikke kunden rett til å ha en kopi av Tjenesten på sine lokale servere/PCer. Innholdet i Tjenesten bestemmes av Taskline, og kan endres uten varsel.  

Kunden plikter videre å sikre at Tjenesten eller deler av denne, ikke skal kopieres eller på none annen måte gjøres tilgjengelig for tredjeparter som ikke omfattes av avtalen.  

5. Overdragelse av avtalen    

Kundens rettigheter og forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten Tasklines skriftlige forhåndssamtykke.  

6. Behandling av personopplysninger  

Personopplysningsloven, og EU-forordning 2016/679 ("GDPR"), inneholder krav til reguleringen av forholdet mellom databehandler og behandlingsansvarlig, og til de sikkerhetsmessige og organisatoriske tiltakene som må implementeres for å sørge for lovlig og sikker behandling av personopplysninger.   

Som en integrert del av denne avtalen inngår vedlagte Databehandleravtale som beskriver hvordan Taskline forvalter og sikrer personopplysninger registrert i Taskline på vegne av kunden, for å sikre at personopplysninger kun behandles i henhold til gjeldende lover og regler.   

Den til enhver tid gjeldende Databehandleravtale er å finne på Taskline.no/legal/databehandleravtale - og siste versjon skal til enhver tid gjelde mellom partene.  

7. Tekniske forutsetninger   

Taskline er en skytjeneste. Enheter som skal kjøre Taskline må ha stabil internettforbindelse med tilstrekkelig kapasitet og et av de operativsystem/nettlesere som Taskline til enhver tid støtter.  

8. Regnskap Norges kravspesifikasjon 

For kunder som driver regnskapskontor, vil Taskline AS forholde seg til, og sikre etterlevelse av, Regnskap Norges 2021 versjon av «Kravspesifikasjoner ved utkontraktering av hhv. system- og driftsoppgaver fra regnskapsvirksomheten til andre» som finnes her: Taskline.no/legal/kravspesifikasjon.  

9. Sikkerhetskopiering   

Taskline tar daglig sikkerhetskopi av data, og lagrer disse i 30 dager. Taskline kan bistå kunden med å gjenopprette data i dette tidsrommet.  

10. Konsesjoner og tillatelser   

Hver av partene plikter å søke om og bærer risikoen for å få nødvendige konsesjoner og tillatelser for sin virksomhet.  

Hvis kundens virksomhet omfatter registre, dataoverføringer og/eller annet materiale/ytelser som i henhold til lov eller forskrift er konsesjons- eller meldepliktig, er kunden ansvarlig for at nødvendig konsesjon foreligger, eller at melding blir gitt.  

11. Rett til innsyn og kontroll  

Interne og eksterne revisorer, herunder offentlige aktører så som Finanstilsynet og Skatteetaten, samt andre autoriserte personer hos kunden skal ha innsynsrett i Tasklines forvaltning av kundens materiale og data, herunder sikringstiltak, i henhold til gjeldende lov og forskrifter, og i det omfang som forskrifter og god regnskapsskikk tilsier. Taskline kan fakturere kunden iht. Tasklines gjeldende timesatser for medgått tid samt eventuelle øvrige utgifter knyttet til gjennomføring av innsyn, kontroll og kvalitetssikring som kunden, kundens tilsynsmyndigheter eller kundens revisorer finner nødvendig. Taskline vil kunne komme i befatning med kundens data, inkludert personopplysninger, i forbindelse med supporthenvendelser. Dette i tråd med databehandleravtalen.  

12. Support   

Kunden har rett til vederlagsfri bistand fra Tasklines supporttjeneste i situasjoner der Tjenesten ikke fungerer i henhold til veiledninger, og dette ikke skyldes kunden eller forhold som kunden er ansvarlig for. Taskline forplikter seg til å holde veiledninger oppdatert og tilgjengeliggjøre disse via hjelpesenteret og chat.  

Kunden forplikter seg til å søke hjelp i Tasklines hjelpesenter / via chatbot før support kontaktes.  

Taskline kan bistå med andre oppdrag, opplæring, generelle brukerspørsmål og spørsmål om andre feilsituasjoner. Slik bistand vil faktureres kunden iht. Tasklines gjeldende satser.    

13.  Tredjeparts programvare   

Eventuell bistand fra Taskline knyttet til problemer som skyldes kundens bruk av tredjeparts programvare eller andre forhold utenfor Tasklines rimelige kontroll er en betalbar tjeneste, og utføres ikke uten kundens godkjennelse. Taskline er ikke ansvarlig for forpliktelser som en tredjepart har inngått som representerer en konflikt med innholdet i denne lisensavtalen.   

14. Nye programversjoner   

Leverandøren vedlikeholder og videreutvikler Tjenesten løpende. Endringer i Tjenestens funksjonalitet vil bli oppdatert automatisk ved pålogging.  

15. Ansvarsbegrensning  

Kunden aksepterer at Tjenesten leveres som den er, og at Taskline ikke under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig overfor kunden eller tredjepart for tap knyttet til kundens bruk av Tjenesten etter denne avtalen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, merkostnader, krav fra tredjepart eller andre utgifter, tap av fortjeneste, virksomhetsavbrudd, tap av data eller kunder, tap av virksomhetens renommé eller goodwill, anskaffelse eller erstatning av varer eller tjenester, selv om Taskline kan ha vært klar over muligheten for slike tap. Dette inkluderer også eventuelle systemfeil i Tjenesten, feil i brukerveiledninger og feil bruk av Tjenesten. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom Taskline har opptrådt grovt uaktsomt eller med forsett. Tasklines erstatningsansvar vil i så tilfelle uansett ikke overstige kundens faktisk betalte vederlag for Tjenesten de foregående tolv (12) måneder før kravet blir framsatt, dog maksimalt kr 100.000.  

16. Kontraktsbrudd fra kundens side   

Ved vesentlig betalingsforsinkelse, definert som 30 dager eller mer etter forfallsdato, eller annet vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side kan Taskline heve avtalen. Heving skal medføre at kundens bruksrett opphører umiddelbart.  

Avtalen kan også heves hvis kunden blir insolvent eller går konkurs, med de begrensninger som følger av loven.  

17. Avtalens varighet   

Bruksretten gjelder så lenge kunden betaler vederlag for den avtalte Tjenesten.  Ved eventuelt opphør i bruken av Tjenesten skal kunden uten opphold skriftlig meddele dette til Taskline.  

For oppsigelse av hele Avtalen gjelder en 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra den 1. i påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt av den andre parten. Taskline skal lagre kundens data tredve (30) dager etter at denne avtalen har utløpt. Etter utløpet av slik periode, kan Taskline slette alle kundens data uten forvarsel.   

18. Priser og betalingsvilkår   

Klientpriser faktureres forskuddsvis pr. måned. Transaksjoner faktureres etterskuddsvis for den måneden de er registrert. Avtales ikke annet, faktureres andre tjenester fortløpende. Kunden aksepterer å motta elektroniske fakturaer. Gjeldende prisliste er til enhver tid tilgjengelig hos Leverandøren. Prisendringer skjer vanligvis hvert årsskifte.   

19. Endring av lisensavtalen   

Taskline kan endre vilkårene i denne avtalen. Dersom avtalen endres på vesentlige punkter, plikter Taskline å informere kunden i forkant av endringene. Slik informasjon vil bli gitt elektronisk. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler knyttet til Tjenesten.   

20. Taushetsplikt    

Partene skal behandle som bedriftshemmelighet og bevare taushet om alle opplysninger om den andre parten og den andre partens materiale som etter sin natur må anses konfidensielle. Tilsvarende gjelder alt materiale som er merket konfidensielt, samt opplysninger om noens personlige forhold, eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av avtalen. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med pkt. 20, og at det ikke skjer utilsiktet spredning av programmer eller dokumentasjon. Dette gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen.  

21. Force majeure  

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.  

22. Informasjon   

Ved å godta denne avtalen, aksepterer kunden å motta informasjon om Tjenesten. Slik informasjon kan leveres via hjelpesenteret, som e-post, linker i Tjenesten eller i andre formater.   

23. Bruks- og driftsstatistikk   

Leverandøren samler inn anonymisert bruks- og driftsstatistikk til bruk i produktutviklingen.  

24. Tvistemål, lovvalg og verneting  

Avtalen skal være underlagt norsk rett. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne avtalen, skal partene prøve å løse tvisten gjennom minnelige diskusjoner. Fører slike diskusjoner (forhandlinger) ikke frem kan enhver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler. Verneting er Nord-Østerdal tingrett.  

Sist endret: 18.04.2024